Sports consulting association cover photo
Sports consulting association cover photo

Практичноста и конкретноста во обуките и дополнителната едукација кои ги обезбедуваме за секој наш клиент се нашата најголема предност.

 

 

ОБУКА

 

Квалитетните програми за високостручни и наменски обуки, како и методите и средствата за изведување на истите кои се во согласност со современите научни достигнувања, овозможуваат подигнување на нивото на компетенции кај нашите клиенти, како основа за непречен развој на актуелните работење и солидна можност за прифаќање на нови предизвици.

 

Ние сме целосно насочени кон нашите клиенти и инсистираме на квалитет, практичност и доследност во спроведувањето на договореното. Сериозно сме посветени на сите клиенти и на секој наш клиент пооделно.

 

CONNECT US

CONTACT US

TWEETS

"Ignjat Atanasovski" 17

lokal 3-Vero 4, 7000 Bitola

Macedonia

 

 

 

 

profeniks@t-home.mk

+ 389 70 339 689

 

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved

ОБУКИ
Macedonian language
Macedonian language and culture training for foreigners
English language
English language training
Translation
Training for Court interpreters

Основни принципи на исхрана и правилна исхрана на спортисти

 

Содржина:

1. Тренинг диета

2. Најдобри фитнес продукти

3. Спортски суплементи

4. Нутрициона стратегија за натпревар

5. Анатомија на дигестивен систем

6. Кувар за правилна и вкусна

   спортска исхрана...

 

 

Развој и имплементација на спортски талент менаџмент систем

 

1. Улогата на талент менаџментот во подобрување на функционалноста на спортските организации

2. развивање на способност за креирање на сопствен талент

3. инструменти за истражување во рамките на талент менаџментот

4. навремено препознавање и соодветен одговор...

 

 

Скаутинг

 

Целта на скаутингот била и сеуште е обезбедување на корисни информации, за потребите на спортската организација кои ќе помогнат во:

1. Креирање и планирање

2. Индивидуална надградба

3. Фасилитиран менаџмент

4. Недостатоци и   предности

5. Евалуирање на перформансот

6. Креирање на стратегија...

 

 

 

Планирање на тренинг и креирање на циклуси

 

Наменски дизајнирана обука за правилно и сеопфатно креирање на транинг и целно оформено планирање на циклуси:

1. Практична имплементација

2. Долгорочно планирање

3. Персонална обука

4. Полови импликации

5. Етапи во процесот на креирање тим...

 

 

Англиски јазик

 

Курсевите по англиски јазик се можност на секого првенствено да го совлада англискиот јазик, да го усоврши или да го усмери. Програмата која ние ја нудиме е разнолика, сеопфатна и повеќенаменска:

1. Англиски за спортисти

2. Бизнис Англиски

3. Медицински Англиски

4. Конверзација...

 

 

Обука за судски преведувачи

 

Бидете подготвени,

Оваа обука ги обезбедува неопходните материјали и помош во изучувањето на правната терминологија, како и усовршување на преведувањето на нотарски и извршни акти, административни постапки и процедури, облигаторни договори, Уставот на Република Македонија и многу повеќе..

 

 

MACEDONIAN LANGUAGE AND CULTURE TRAINING FOR FOREIGNERS

 

Practical application of Macedonian language in everyday communication.

 

Learn Macedonian through an interactive and fun proces.

Acknowledged learning with globally recognised certificates.

 

No need for pre-existing knowledge of the Macedonian language.

 

Our trainers are multilinqual and can cater to various learning levels.