Sports consulting association cover photo
Sports consulting association cover photo
CONNECT US

CONTACT US

TWEETS

"Ignjat Atanasovski" 17

lokal 3-Vero 4, 7000 Bitola

Macedonia

 

 

 

 

profeniks@t-home.mk

+ 389 70 339 689

 

© 2018 ACK - SCA. All Rights Reserved

КОНСАЛТИНГ

Најдобри решенија

 

Зошто да не изберете нас

Талент менаџмент

 

Постојаниот развој и перманентната промена на условите на функционирање на спортските организации, сакале тие или не, неминовно води кон потреба од паралелно еволуирање на начинот на однесување и задоволување на потребите на сигурно најесенцијалниот дел во нивното функционирање. Тоа несомнено е талентот со кој располагаат спортските организации.

 

 

Скаутинг

 

Правилно разбраниот и имплементиран скаутинг, конкретно ставен во функција, ќе овозможи правилна организираност, конкурентска предност, можност за создавање на повисока организациска култура и речиси идеална основа за успешно функционирање на Талент менаџментот, што во суштина ќе го овозможи успешното и непречено функционирање на спортската организација.

Скаутингот е многу повеќе корисен, во однос на неговата неопходност.

 

Придобивки:

 • Намалување на трошоци
 • Мотивација
 • Зголемување на квалитетот и вредноста на спортската организација
 • Поттикнување на иновации
 • Редуцирање на времето на реакција              во однос на конкуренцијата
 • Сопствена продукција на неопходен талент
 • Побрзо и поефикасно справување со промените
 • Пронаоѓање на вистинска конкурентска предност...

Содржина на консалтинг услугата:

 • Откривање, привлекување и регрутирање на квалификувани кандидати со компетентно минато
 • Менаџирање и дефинирање на компетитивни плати
 • Создавање и развивање на можности
 • Менаџирање на изведба
 • Програми за задржување
 • Промоција и транзиционирање...
Financial management of athletes
Financial management of athletes

Финансиско менаџирање на спортисти

 • Менаџирање на готовина
 • Инвестициски менаџмент
 • Менаџирање на ризик
 • Финансиско планирање
 • Планирање и контрола на недвижнини...
Logistics of sport events
Logistics of sport events
Sport event
Designing and selling of sport events

Дизајнирање и продажба на спортски настани

 • Иницијација
 • Избор на содржина
 • Буџетурање
 • Маркетинг
 • Планирање
 • Непосредно менаџирање на настан...

СЛЕДНИОТ НАСТАН ЗАПОЧНУВА ЗА

00
00
00
00
ДЕНОВИ       ЧАСОВИ       МИНУТИ       СЕКУНДИ

Логистика на спортски настани

 

 • Планирање
 • Координација
 • Супервизија
 • Соработка
 • Преговарање
 • Акционо планирање
 • Анимација
 • ...

Животен циклус

на СПОРТИСТОТ

      Почетник

        Состојба

        Нов свет

   Нови финансии

       Проблем

    Немање план

  Слаба едукација

      Ветеран

        Состојба

 Зголемани приходи

 Зголемени обврски 

       Проблем

        Трошење

        Штедење

    Транзиција

        Состојба

        Промена

   Намален приход

Ментална адаптација

       Проблем

     Транзициона 

       стратегија?

     Пензионер

        Состојба

        Нов свет

   Нови финансии

      Адаптација

       Проблем

  Долгорочен план

    Пензиски план